Warunki przyjęcia do Zgromadzenia

       Kto chce wstąpić do Zgromadzenia Ducha Świętego, musi charakteryzować się określonymi przymiotami pozwalającymi podjąć życie duchackie. Podstawowe kryteria przyjęcia do wspólnoty stanowią:
- dojrzałość ludzka: czyli dojrzałość emocjonalna, zdolność do podejmowania decyzji, wytrwałość oraz odpowiedzialność,
- dojrzałość chrześcijańska: znajomość podstawowych prawd wiary, osobista więź z Chrystusem i Kościołem oraz gotowość wyjazdu na misje. Wykluczyć z życia zakonnego między innymi mogą: brak zdrowia fizycznego i równowagi psychicznej, upór, niezdolność do przyjmowania uwag, krytyki i upomnień, niezdolność do integracji we wspólnocie oraz niemożność życia w czystości, posłuszeństwie i ubóstwie. Przed wstąpieniem do Zgromadzenia kandydat powinien utrzymywać kontakt z osobą odpowiedzialną za powołania. Daje to możliwość lepszego odkrycia swojego powołania i bliższego przyjrzenia się życiu zakonnemu.

 
Jeśli usłyszałeś głos Chrystusowego powołania,
Jeśli chcesz żyć we wspólnocie zakonnej,
Jeśli chcesz być kapłanem lub bratem zakonnym,
Jeśli chcesz słowem i życiem świadczyć o Bogu wobec tych, którzy Go jeszcze nie znają,
Jeśli chcesz wyjechać do krajów misyjnych na wszystkich kontynentach świata lub realizować charyzmat duchacki w kraju, przyjdź!

 


          Przyjmujemy kandydatów na kapłanów (po maturze). W przypadku kandydatów na braci zakonnych należy napisać prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia Ducha Świętego w charakterze brata oraz przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub średniej.

 

           Formalności:

 1. Prośba do Ojca Prowincjała o przyjęcie do Zgromadzenia (napisana własnoręcznie)
 2. Własnoręcznie napisany życiorys z uwzględnieniem etapów życia religijnego
 3. Odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
 4. Świadectwo chrztu i bierzmowania
 5. Oryginał świadectwa dojrzałości, czy też inne ostatnie świadectwo szkolne
 6. Dyplom ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej lub zawodowej (jeśli nie ma oceny na świadectwie dojrzałości)
 7.  Pisemna opinia ks. Proboszcza oraz Katechety z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej
 8. Opinia z miejsca pracy
 9. Aktualne świadectwo lekarskie i karta zdrowia
 10. Zaświadczenie o niekaralności
 11. Wypełniona ankieta kandydata do Zgromadzenia
 12. 3 fotografie kolorowe (3,5cm x 4,5cm, w garniturze, białej koszuli, pod krawatem) i 1 cyfrowa (?300dpi) na nośniku elektronicznym

 

 • Egzamin wstępny na kierunek "Teologia" na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu: 

  należy zarejestrować się w systemie IR (www.rejestracja.amu.edu.pl) i postępować według zasad oraz zaleceń Uniwersytetu podanych na stronie internetowej 
 • Materiał na egzamin wstępny pod linkiem.