Juniorat

      Formacja braci zakonnych obejmuje różne wymiary życia: ludzki, chrześcijański, duchowy, zakonny, intelektualny, zawodowy, pastoralny i apostolski. Każdy z nich pojawia się na poszczególnych etapach i ma swoją specyfikę. Winien on być odpowiednio dostosowanych do konkretnego etapu formacji i kandydata. Istotną więc sprawą jest, aby poszczególne wymiary były ze sobą ściśle i umiejętnie.


Formacja intelektualna

       Praca intelektualna w czasie formacji początkowej braci zaplanowana jest w taki sposób, aby prowadziła do wyznaczonych celów na tym etapie i była właściwie dostosowana do umiejętności kandydata. Przebiega zatem z różną intensywnością i rozkłada się na kolejne etapy formacji

     Intelektualny wysiłek przede wszystkim skupia się na refleksji teologicznej nad życiem duchowym i ma prowadzić do umocnienia wiary chrześcijańskiej przez zgłębianie Biblii. Formacja intelektualna obejmuje przedmioty, z których część obowiązuje wszystkich, niektóre natomiast są proponowane jako poszerzenie wiedzy dla posiadających odpowiednie umiejętności intelektualne i jest taka potrzeba. W czasie początkowej formacji Bracia uczestniczą też w wybranych częściach takich przedmiotów, jak: teologia dogmatyczna, teologia moralna, historia Kościoła, religiologia. Ze względu na charyzmat Zgromadzenia duży wysiłek bracia wkładają w naukę języków nowożytnych. Ważną częścią tej formacji jest przygotowanie, na miarę możliwości, do podjęcia w większym lub mniejszym wymiarze, pracy jako katecheta. Zachęca się braci do korzystania z różnych pomocy, wśród których najważniejsze to: biblioteka duchacka, pracownia komputerowa. Stwarza się także okazję do udziału m. in. sympozjach i nadzwyczajnych sesjach naukowych. 

Formacja zawodowa (specjalizacja)

       Bracia zakonni odbywają bardziej indywidualny tok formacji, u których większy nacisk w ich formacji położony jest na specjalizację w dziedzinie profesjonalnej. Specjalizacja zawodowa jest szczególnie istotna we formacji brackiej, gdyż pozwala im wykonywać ważne zadania w ich posłudze misyjnej oraz znaleźć w ten sposób właściwe miejsce i swój odpowiedni status we wspólnocie duchackiej.